MECLİS TOPLANTISI GÜNDEM

06.05.2022 MAYIS AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ

T.C.

MANAVGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

G Ü N D E M :

1- 2021 Yılı Kesin Hesabı ve Taşınır Mal Kesin Hesabının Plan ve Bütçe Komisyonuna sevkinin görüşülmesi.

2- Son dönemde yaşanan ekonomik olumsuzluklar nedeniyle Manavgat Belediyesi 2022 yılı gelir tarifelerinin güncellenmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna sevkinin görüşülmesi.

3- Manavgat Belediyesi tarafından düzenlenecek olan 9. Yağlı Pehlivan güreşleri için yazımız ekindeki şirket tarafından Belediyemize şartlı hibe yapılmıştır. Bu şartlı bağışın 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (g) bendine dayanılarak meclisimizce kabulünün görüşülmesi.

4- Belediyemizde İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü kurulması ve 1 Derece İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü kadrosunun ihdas edilmesi konusunun görüşülmesi.

5- Irmak Kenarı Çevre Düzenleme çalışmaları kapsamında tamamlanan etaplarda işletmelerin ayaklı tabela ve menülerinin kullanımına standart getirilmesi konusunun görüşülmesi.

6- Sarılar Mahallesi 193 ada 2 parsele ilişkin meri planda sehven yapılan teknik hatanın düzeltilmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesi.

7- Antalya K.V.K.B.K.’nın 21.01.2022 tarih ve 13392 sayılı kararı ile uygun bulunan “Manavgat (Antalya) 1. Etap (Merkez Bölgesi) Yukarı Pazarcı Mahallesi 81 Ada 2, 3, 4 ve 9 Parseller 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” konusunun görüşülmesi.

8- 7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’u kapsamında “Manavgat (Antalya) 1. Etap (Merkez Bölgesi) Bahçelievler Mahallesi 744 ada 1 parselde meri planda yer alan “Yençok: serbest” yapılaşma koşulunun değiştirilmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” konusunun görüşülmesi.

9- Antalya İli-Manavgat İlçesi-Ilıca Mahallesi 433 Ada 6 ve 7 Parsel İçin Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun görüşülmesi.

10- Konya Bölge İdare Mahkemesi 2. İdari Dava Dairesi'nin 12.01.2022 tarih ve 2021/1510 E., 2022/65K sayılı kararı kapsamında; Resmi Kurum Alanı (PTT) olarak planlı Hatipler Mahallesi 232 ada 2 parselin "PTT" kullanımının değiştirilmesine yönelik PTT A.Ş.'nin 22.07.2020 tarih ve 2410 sayılı talep yazısının değerlendirilmesi konusunun görüşülmesi.

11- İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün talebi kapsamında hazırlanan ve Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne sunulacak olan “Antalya İli-Manavgat İlçesi- Hatipler Mahallesi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Plan Notları Değişikliği” konusunun görüşülmesi.

12- İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün talebi kapsamında; İlkokul Alanı olarak planlı Hatipler Mahallesi 208 Ada 1 Parsel İçin Hazırlanan Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun görüşülmesi.

13- İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün talebi kapsamında; İlkokul Alanı olarak planlı Ilıca Mahallesi 130 Ada 1 Parsel için hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun görüşülmesi.

14- İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün talebi kapsamında hazırlanan ve Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne sunulacak olan Sülek Mahallesi 192 ada 5 parsel “İlkokul Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı konusunun görüşülmesi.

15- İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün talebi kapsamında Sülek Mahallesi 192 ada 5 parselde “İlkokul Alanı” amaçlı hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı konusunu görüşülmesi.

16- Taşağıl Mahallesi 781 ada 1parsel ve çevresine yönelik hazırlanan ve Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne sunulacak olan "Belediye Hizmet Alanı" amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği konusunun görüşülmesi.

17- Taşağıl Mahallesi 781 ada 1parsel ve çevresine yönelik hazırlanan; "Belediye Hizmet Alanı" amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun görüşülmesi.